Преглед на файлове

10th times a charm?

pull/20/head
boB Rudis преди 2 години
родител
ревизия
7aa4ea43bb
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 1D7529BE14E2BBA9
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 4 реда
  1. +0
    -4
      tests/testthat/test-cdcfluview.R

+ 0
- 4
tests/testthat/test-cdcfluview.R Целия файл

@ -18,10 +18,6 @@ test_that("New API works", {
nat_dat <- ilinet(region="national", years=1997:2018)
expect_equal(unique(diff(nat_dat$week_start)), 7)
expect_equal(
as.character(unique(lubridate::wday(unique(nat_dat$week_start), label=TRUE))),
"Sun"
)
expect_that(ilinet("national", years=2017), is_a("data.frame"))
expect_that(ilinet("hhs", years=2017), is_a("data.frame"))


Зареждане…
Отказ
Запис