Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

clandnstine-package.R 484B

1 rok temu
1 rok temu
1 rok temu
1234567891011121314151617
 1. #' Perform 'DNS' over 'TLS' Queries
 2. #'
 3. #' Something something 'DNS. Something something 'TLS'.
 4. #' Something something 'getdns API/library'.
 5. #'
 6. #' - URL: <https://gitlab.com/hrbrmstr/clandnstine>
 7. #' - BugReports: <https://gitlab.com/hrbrmstr/clandnstine/issues>
 8. #'
 9. #' @md
 10. #' @name clandnstine
 11. #' @docType package
 12. #' @author Bob Rudis (bob@@rud.is)
 13. #' @keywords internal
 14. #' @importFrom jsonlite fromJSON
 15. #' @useDynLib clandnstine, .registration = TRUE
 16. #' @importFrom Rcpp sourceCpp
 17. NULL