Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

32 wiersze
1013 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/RcppExports.R
\name{gdns_get_transports}
\alias{gdns_get_transports}
\title{Retreive what transports are used for DNS lookups.}
\usage{
gdns_get_transports(gctx)
}
\arguments{
\item{gctx}{gdns resolver context created with \code{\link[=gdns_resolver]{gdns_resolver()}}}
}
\description{
Retreive what transports are used for DNS lookups.
}
\seealso{
Other context functions:
\code{\link{gdns_get_hosts}()},
\code{\link{gdns_get_resolution_type}()},
\code{\link{gdns_get_resolvconf}()},
\code{\link{gdns_get_root_servers}()},
\code{\link{gdns_get_timeout}()},
\code{\link{gdns_get_tls_ca_file}()},
\code{\link{gdns_get_tls_ca_path}()},
\code{\link{gdns_set_hosts}()},
\code{\link{gdns_set_resolution_type}()},
\code{\link{gdns_set_round_robin_upstreams}()},
\code{\link{gdns_set_timeout}()},
\code{\link{gdns_set_tls_ca_file}()},
\code{\link{gdns_set_tls_ca_path}()},
\code{\link{gdns_update_resolvers}()}
}
\concept{context functions}