Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

43 satır
1.4KB

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/resolver.R
 3. \name{gdns_update_resolvers}
 4. \alias{gdns_update_resolvers}
 5. \title{Changes the list of resolvers in an already created context for use in resolution functions}
 6. \usage{
 7. gdns_update_resolvers(gctx, resolvers)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{gctx}{gdns resolver context created with \code{\link[=gdns_resolver]{gdns_resolver()}}}
 11. \item{resolvers}{character vector of valid DNS over TLS resolvers}
 12. }
 13. \description{
 14. Changes the list of resolvers in an already created context for use in resolution functions
 15. }
 16. \note{
 17. \href{https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Test+Servers#DNSPrivacyTestServers-DoTservers}{DNS Privacy}
 18. maintains a list of DNS over TLS servers.
 19. }
 20. \examples{
 21. x <- gdns_context()
 22. x <- gdns_update_resolvers(x, "1.1.1.1")
 23. }
 24. \seealso{
 25. Other context functions:
 26. \code{\link{gdns_get_hosts}()},
 27. \code{\link{gdns_get_resolution_type}()},
 28. \code{\link{gdns_get_resolvconf}()},
 29. \code{\link{gdns_get_root_servers}()},
 30. \code{\link{gdns_get_timeout}()},
 31. \code{\link{gdns_get_tls_ca_file}()},
 32. \code{\link{gdns_get_tls_ca_path}()},
 33. \code{\link{gdns_get_transports}()},
 34. \code{\link{gdns_set_hosts}()},
 35. \code{\link{gdns_set_resolution_type}()},
 36. \code{\link{gdns_set_round_robin_upstreams}()},
 37. \code{\link{gdns_set_timeout}()},
 38. \code{\link{gdns_set_tls_ca_file}()},
 39. \code{\link{gdns_set_tls_ca_path}()}
 40. }
 41. \concept{context functions}