Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
319B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/RcppExports.R
 3. \name{int_gdns_set_transports}
 4. \alias{int_gdns_set_transports}
 5. \title{Internal version of set_transports()}
 6. \usage{
 7. int_gdns_set_transports(gctx, trans)
 8. }
 9. \description{
 10. Internal version of set_transports()
 11. }
 12. \keyword{internal}