Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
326B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/RcppExports.R
 3. \name{is_null_xptr_}
 4. \alias{is_null_xptr_}
 5. \title{Test whether an external pointer is null}
 6. \usage{
 7. is_null_xptr_(s)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{x}{object to test}
 11. }
 12. \description{
 13. Test whether an external pointer is null
 14. }
 15. \keyword{internal}