Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

18 wiersze
329B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/print-context.R
 3. \name{print.gctx}
 4. \alias{print.gctx}
 5. \title{Printer for gdns contexts}
 6. \usage{
 7. \method{print}{gctx}(x, ...)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{x}{gdns context object}
 11. \item{...}{unused}
 12. }
 13. \description{
 14. Printer for gdns contexts
 15. }
 16. \keyword{internal}