Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

17 regels
378 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/resolver.R
\name{print.gdns_response}
\alias{print.gdns_response}
\title{Printer for gdns_response objects}
\usage{
\method{print}{gdns_response}(x, ...)
}
\arguments{
\item{x}{a \code{gdns_response} object}
\item{...}{ignored}
}
\description{
Printer for gdns_response objects
}
\keyword{internal}