Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

18 wiersze
378B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/resolver.R
 3. \name{print.gdns_response}
 4. \alias{print.gdns_response}
 5. \title{Printer for gdns_response objects}
 6. \usage{
 7. \method{print}{gdns_response}(x, ...)
 8. }
 9. \arguments{
 10. \item{x}{a \code{gdns_response} object}
 11. \item{...}{ignored}
 12. }
 13. \description{
 14. Printer for gdns_response objects
 15. }
 16. \keyword{internal}