Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

17 rader
378 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/resolver.R
\name{print.gdns_response}
\alias{print.gdns_response}
\title{Printer for gdns_response objects}
\usage{
\method{print}{gdns_response}(x, ...)
}
\arguments{
\item{x}{a \code{gdns_response} object}
\item{...}{ignored}
}
\description{
Printer for gdns_response objects
}
\keyword{internal}