Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

12 wiersze
301 B

# Generated by roxygen2: do not edit by hand
S3method(print,gctx)
export("%>%")
export(gdns_get_address)
export(gdns_lib_version)
export(gdns_query)
export(gdns_resolver)
importFrom(Rcpp,sourceCpp)
importFrom(jsonlite,fromJSON)
importFrom(magrittr,"%>%")
useDynLib(clandnstine, .registration = TRUE)