Perform Secure-by-default or Woefully Insecure ‘DNS’ Queries
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

17 wiersze
484 B

#' Perform 'DNS' over 'TLS' Queries
#'
#' Something something 'DNS. Something something 'TLS'.
#' Something something 'getdns API/library'.
#'
#' - URL: <https://gitlab.com/hrbrmstr/clandnstine>
#' - BugReports: <https://gitlab.com/hrbrmstr/clandnstine/issues>
#'
#' @md
#' @name clandnstine
#' @docType package
#' @author Bob Rudis (bob@@rud.is)
#' @keywords internal
#' @importFrom jsonlite fromJSON
#' @useDynLib clandnstine, .registration = TRUE
#' @importFrom Rcpp sourceCpp
NULL