Tools to work with the Google DNS over HTTPS API in R https://cinc.rud.is/web/packages/gdns/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

27 wiersze
646 B

# Generated by roxygen2: do not edit by hand
S3method(as.data.frame,gdns_response)
export("%>%")
export(bulk_query)
export(dig)
export(has_spf)
export(is_hard_fail)
export(is_soft_fail)
export(passes_all)
export(query)
export(spf_exists)
export(spf_includes)
export(spf_ipv4s)
export(spf_ipv6s)
export(spf_ptrs)
export(split_spf)
import(httr)
importFrom(jsonlite,fromJSON)
importFrom(magrittr,"%>%")
importFrom(stats,terms)
importFrom(stringi,stri_detect_fixed)
importFrom(stringi,stri_enc_toutf8)
importFrom(stringi,stri_replace_all_regex)
importFrom(stringi,stri_split_fixed)
importFrom(stringi,stri_split_regex)
importFrom(stringi,stri_trim)