Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
473B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/jdbc.r
 3. \docType{methods}
 4. \name{dbConnect,AthenaDriver-method}
 5. \alias{dbConnect,AthenaDriver-method}
 6. \title{AthenaJDBC}
 7. \usage{
 8. \S4method{dbConnect}{AthenaDriver}(drv,
 9. provider = "com.amazonaws.athena.jdbc.shaded.com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider",
 10. conn_string = "jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/",
 11. schema_name, ...)
 12. }
 13. \description{
 14. AthenaJDBC
 15. }