Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 

15 rader
473 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/jdbc.r
\docType{methods}
\name{dbConnect,AthenaDriver-method}
\alias{dbConnect,AthenaDriver-method}
\title{AthenaJDBC}
\usage{
\S4method{dbConnect}{AthenaDriver}(drv,
provider = "com.amazonaws.athena.jdbc.shaded.com.amazonaws.auth.EnvironmentVariableCredentialsProvider",
conn_string = "jdbc:awsathena://athena.us-east-1.amazonaws.com:443/",
schema_name, ...)
}
\description{
AthenaJDBC
}