Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

12 lines
336 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/jdbc.r
\docType{methods}
\name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\title{AthenaJDBC}
\usage{
\S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement, ...)
}
\description{
AthenaJDBC
}