Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

12 regels
336 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/jdbc.r
\docType{methods}
\name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\title{AthenaJDBC}
\usage{
\S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement, ...)
}
\description{
AthenaJDBC
}