Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
336B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/jdbc.r
 3. \docType{methods}
 4. \name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 5. \alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 6. \title{AthenaJDBC}
 7. \usage{
 8. \S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement, ...)
 9. }
 10. \description{
 11. AthenaJDBC
 12. }