Amazon Athena JDBC Driver Wrapper Supporting the 'metis' Package
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 

12 satır
336 B

% Generated by roxygen2: do not edit by hand
% Please edit documentation in R/jdbc.r
\docType{methods}
\name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
\title{AthenaJDBC}
\usage{
\S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement, ...)
}
\description{
AthenaJDBC
}