Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

6 regels
229 B

.onLoad <- function(libname, pkgname) {
3 jaren geleden
rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
}