Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
229 B

.onLoad <- function(libname, pkgname) {
3 lat temu
rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
}