Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

17 wiersze
277B

 1. set_names <- function (object = nm, nm) {
 2. names(object) <- nm
 3. object
 4. }
 5. as_logical <- function(x) {
 6. as.logical(as.integer(x))
 7. }
 8. as_date <- function(x) {
 9. as.Date(x, origin = "1970-01-01")
 10. }
 11. as_posixct <- function(x) {
 12. as.POSIXct(x, origin = "1970-01-01 00:00:00")
 13. }