Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
229B

  1. .onLoad <- function(libname, pkgname) {
  2. rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
  3. rJava::.jpackage(pkgname, lib.loc = libname)
  4. rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
  5. }