Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 wiersze
447B

 1. .onLoad <- function(libname, pkgname) {
 2. rJava::.jpackage(pkgname, jars = "*", lib.loc = libname)
 3. rJava::.jaddClassPath(dir(file.path(getwd(), "inst/java"), full.names = TRUE))
 4. o <- getOption("java.parameters", "")
 5. if (!any(grepl("-Xrs", o))) {
 6. packageStartupMessage(
 7. "Did not find '-Xrs' in java.parameters option. Until rJava is updated, ",
 8. "please set this up in your/an Rprofile or at the start of scripts."
 9. )
 10. }
 11. }