Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

20 satır
442B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/z-dbGetQuery.R
 3. \docType{methods}
 4. \name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 5. \alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 6. \title{AthenaJDBC}
 7. \usage{
 8. \S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement, ...)
 9. }
 10. \arguments{
 11. \item{conn}{Athena connection}
 12. \item{statement}{SQL statement}
 13. \item{...}{unused}
 14. }
 15. \description{
 16. AthenaJDBC
 17. }