Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
218B

  1. set_names <- function (object = nm, nm) {
  2. names(object) <- nm
  3. object
  4. }
  5. as_date <- function(x) {
  6. as.Date(x, origin = "1970-01-01")
  7. }
  8. as_posixct <- function(x) {
  9. as.POSIXct(x, origin = "1970-01-01 00:00:00")
  10. }