Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

19 wiersze
414B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/jdbc.r, R/sql_translate_env.R
 3. \name{Athena}
 4. \alias{Athena}
 5. \alias{db_data_type.AthenaConnection}
 6. \alias{sql_translate_env.AthenaConnection}
 7. \title{AthenaJDBC}
 8. \usage{
 9. Athena(identifier.quote = "`")
 10. db_data_type.AthenaConnection(con, fields, ...)
 11. sql_translate_env.AthenaConnection(con)
 12. }
 13. \description{
 14. AthenaJDBC
 15. }
 16. \keyword{internal}