Access and Query Amazon Athena via DBI/JDBC
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

21 wiersze
466B

 1. % Generated by roxygen2: do not edit by hand
 2. % Please edit documentation in R/z-dbGetQuery.R
 3. \docType{methods}
 4. \name{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 5. \alias{dbGetQuery,AthenaConnection,character-method}
 6. \title{AthenaJDBC}
 7. \usage{
 8. \S4method{dbGetQuery}{AthenaConnection,character}(conn, statement,
 9. type_convert = FALSE, ...)
 10. }
 11. \arguments{
 12. \item{conn}{Athena connection}
 13. \item{statement}{SQL statement}
 14. \item{...}{unused}
 15. }
 16. \description{
 17. AthenaJDBC
 18. }