Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
380 B

check_or_report_status <- function(res) {
if (httr::status_code(res) >= 400) {
msg <- httr::content(res, as="text", encoding="UTF-8")
msg <- jsonlite::fromJSON(msg)
httr::stop_for_status(
x = res,
task = sprintf(
fmt = "render due to %s",
paste0(c(msg[["type"]], msg[["description"]], msg[["info"]]), collapse="; ")
)
)
}
}