Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
380B

 1. check_or_report_status <- function(res) {
 2. if (httr::status_code(res) >= 400) {
 3. msg <- httr::content(res, as="text", encoding="UTF-8")
 4. msg <- jsonlite::fromJSON(msg)
 5. httr::stop_for_status(
 6. x = res,
 7. task = sprintf(
 8. fmt = "render due to %s",
 9. paste0(c(msg[["type"]], msg[["description"]], msg[["info"]]), collapse="; ")
 10. )
 11. )
 12. }
 13. }