Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

241 regels
6.7 KiB

#' Retrieve the body content of a HAR entry
#'
#' @md
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @param type return type. If `raw` (default) then a raw vector of the content is returned.
#' If `text` then a character vector.
#' @family splash_har_helpers
#' @return A `raw` vector of the content or `NULL` or a `character` if `type` == `text`
#' @export
get_response_body <- function(har_resp_obj, type=c("raw", "text")) {
type <- match.arg(type, c("raw", "text"))
resp <- har_resp_obj$response$content$text
if (resp == "") return(NULL)
tmp <- openssl::base64_decode(resp)
if (type == "text") tmp <- readBin(tmp, "character")
tmp
}
#' Retrieve or test content type of a HAR request object
#'
#' @param har_resp_obj a reponse object from [render_har()] or [execute_lua()]
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_content_type <- function(har_resp_obj) {
ctype <- har_resp_obj$response$content$mimeType
if (ctype == "") return(NA_character_)
if (any(grepl(";", ctype))) ctype <- gsub(";.*$", "", ctype)
ctype
}
#' @md
#' @rdname get_content_type
#' @param type content type to compare to (default: "`application/json`")
#' @export
is_content_type <- function(har_resp_obj, type="application/json") {
res <- get_content_type(har_resp_obj) == type
if (is.na(res)) res <- FALSE
res
}
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_json <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj) }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_xml <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="application/xml") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_css <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="text/css") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_plain <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="text/plain") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_binary <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="application/octet-stream") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_javascript <- function(har_resp_obj) {
is_content_type(har_resp_obj, type="text/javascript") |
is_content_type(har_resp_obj, type="text/x-javascript")
}
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_html <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="text/html") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_jpeg <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="image/jpeg") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_png <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="image/png") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_svg <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="image/svg+xml") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_gif <- function(har_resp_obj) { is_content_type(har_resp_obj, type="image/gif") }
#' @rdname get_content_type
#' @export
is_xhr <- function(har_resp_obj) {
if (is.null(har_resp_obj$request$headers)) return(NA)
if (length(har_resp_obj$request$headers)==0) return(NA)
y <- map(har_resp_obj$request$headers, "value")
names(y) <- tolower(map_chr(har_resp_obj$request$headers, "name"))
if ("x-requested-with" %in% names(y)) {
return(tolower("xmlhttprequest") == tolower(y[["x-requested-with"]]))
} else {
return(FALSE)
}
}
#' Retrieve response headers as a data frame
#'
#' @md
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @note the `name` column that contains the header key is normalized to lower case
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_headers <- function(har_resp_obj) {
if (length(har_resp_obj$response$headers)) {
do.call(
rbind.data.frame,
lapply(har_resp_obj$response$headers, as.data.frame, stringsAsFactors=FALSE)
) -> ret
ret[["name"]] <- tolower(ret[["name"]])
class(ret) <- c("tbl_df", "tbl", "data.frame")
ret
}
}
#' Retrieve the value of a specific response header
#'
#' @md
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @param header the header you want the value for
#' @note the `name` column that contains the header key is normalized to lower case
#' as is the passed-in requested header. Also, if there is more than one only
#' the first is returned.
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_header_val <- function(har_resp_obj, header) {
if (length(har_resp_obj$response$headers)) {
header <- tolower(header)
do.call(
rbind.data.frame,
lapply(har_resp_obj$response$headers, as.data.frame, stringsAsFactors=FALSE)
) -> ret
ret[["name"]] <- tolower(ret[["name"]])
ret <- unlist(ret[ret$name == header, "value"], use.names = FALSE)
if (length(ret)) ret <- ret[1] else ret <- NA_character_
ret
} else {
NA_character_
}
}
#' Retrieve request URL
#'
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_request_url <- function(har_resp_obj) {
utype <- har_resp_obj$request$url
if (utype == "") utype <- NA_character_
utype
}
#' Retrieve response URL
#'
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_response_url <- function(har_resp_obj) {
utype <- har_resp_obj$response$url
if (utype == "") utype <- NA_character_
utype
}
#' Retrieve or test request type
#'
#' @param har_resp_obj HAR response object
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_request_type <- function(har_resp_obj) {
rtype <- har_resp_obj$request$method
if (rtype == "") return(NA_character_)
rtype
}
#' @rdname get_request_type
#' @export
is_get <- function(har_resp_obj) { get_request_type(har_resp_obj) == "GET" }
#' @rdname get_request_type
#' @export
is_post <- function(har_resp_obj) { get_request_type(har_resp_obj) == "POST" }
#' Retrieve just the HAR entries from a splashr request
#'
#' @param x can be a `har` object, `harlog` object or `harentries` object
#' @export
har_entries <- function(x) {
if (inherits(x, "har")) {
x$log$entries
} else if (inherits(x, "harlog")) {
x$entries
} else if (inherits(x, "harentries")) {
x
} else {
NULL
}
}
#' Retrieve an entry by index from a HAR object
#'
#' @param x can be a `har` object, `harlog` object or `harentries` object
#' @param i index of the HAR entry to retrieve
#' @family splash_har_helpers
#' @export
get_har_entry <- function(x, i=1) {
if (inherits(x, "har")) {
x$log$entries[[i]]
} else if (inherits(x, "harlog")) {
x$entries[[i]]
} else if (inherits(x, "harentries")) {
x[[i]]
} else {
NULL
}
}
#' Retrieves number of HAR entries in a response
#'
#' @param x can be a `har` object, `harlog` object or `harentries` object
#' @family splash_har_helpers
#' @export
har_entry_count <- function(x) {
if (inherits(x, "har")) {
length(x$log$entries)
} else if (inherits(x, "harlog")) {
length(x$entries)
} else if (inherits(x, "harentries")) {
length(x)
} else {
NULL
}
}