Tools to Work with the 'Splash' JavaScript Rendering Service in R
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

6 wiersze
184 B

.pkgenv <- new.env(parent=emptyenv())
.onAttach <- function(...) {
temp_dir <- normalizePath(gsub("//", "/", path.expand(tempdir())))
assign("temp_dir", temp_dir, envir=.pkgenv)
}